Funksionet e Vetëqeverisjes Vendore

Financat Vendore
dhe Burimet Njerëzore

Zhvillimi qëndrueshëm
ekonomik vendor

Demokracia vendore
dhe integrimi evropian
në nivel vendor

01

Transparencë me Publikun

Paketa e njohurive ka si qëllim forcimin e kapaciteteve të NJQV-ve për aksesimin e fondeve të ndryshme (qeveritare e joqeveritare, Bashkimit Europian etj.) përmes aftësimit të ekspertëve vendorë në hartimin dhe zbatimin e projekteve, krijimit të partneriteteve dhe informimit mbi mundësitë për financim. Kuadri i përgjithshëm i politikave bazohet në dokumenta strategjik kombëtar dhe ato të ndihmës së huaj, si dhe në praktika vendore të suksesshme.

02

Rritja e efiçencës dhe mirëqeverisjes në nivel vendor

Reforma administrative-teritoriale do të çojë në përmirësimin e mirëqeverisjes dhe ofrimit të shërbimeve publike më efiçente nga qeveritë vendore; mbledhjen më efektive të taksave dhe tarifave nga to; mundësi më të mira për të promovuar dhe nxitur zhvillimin ekonomik lokal të qëndrueshëm. 

03

Fuqizimi i qeverisjes vendore, qytetarëve dhe komuniteteve

Reforma administrative-territoriale do të fuqizojë qeverisjen vendore përmes decentralizimit të më shumë funksioneve dhe kompetencave dhe alokimit të më shumë fondeve publike. qeverisja vendore do të ketë më shumë mundësi për të marrë pjesë në projekte të bashkëpunimit ndërkombëtar.

0 61

Bashki
në Shqipëri

0 12

Qarqe
në Shqipëri

0 2834

Fshatra
në Shqipëri

0 2793592

Banorë
në Shqipëri

Strategjia për Decentralizim dhe Qeverisje Vendore

Strategjia Kombëtare Ndërsektoriale për Decentralizim dhe Qeverisje Vendore (SKNDQV)
u miratua nga Qeveria e Shqipërisë (QSH) në vitin 2015, duke vendosur objektivat e
proceseve të decentralizimit në Shqipëri. Ky dokument u hartua dhe miratua në përfundim
të një procesi të gjatë konsultimesh dhe me përfshirjen e një numri të madh ekspertësh,
konsulentësh, institucioneve kombëtare, përfaqësuesve vendorë si dhe partnerëve
ndërkombëtarë të zhvillimit
.

Harta_Administrative_e_Shqipërisë
djathtas
reforma

DOKUMENTA UDHËZUES

White Paper (ShAV dhe ShQ)

Prezantime Powerpoint

White Paper

Në mbështetje të Strategjisë për Decentralizim dhe Vetëqeverisje Vendore 2023-2030

Për të lexuar RAPORTET e plota ju lutem na shkruani në e-mailin më poshtë dhe stafi ynë do jua dërgojë:
strategjiaedecentralizimit@gmail.com

Demokracia Vendore: Roli I këshillave vendore dhe pjesëmarrja publike

Prezantime Powerpoint

Përmbledhje Ekzekutive

Raport

 1. KËSHILLI  BASHKIAK NË  STRATEGJINË E  DECENTRALIZIMIT DHE VETËQEVERISJES VENDORE 2023-2030
 2. RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE PROCESS OF PUBLIC CONSULTATION AND CITIZEN PARTICIPATION IN LOCAL DECISION-MAKING

   

Për të lexuar RAPORTET e plota ju lutem na shkruani në e-mailin më poshtë dhe stafi ynë do jua dërgojë:
strategjiaedecentralizimit@gmail.com

Standartet dhe performanca sherbimeve

Prezantime Powerpoint

Towards better local service delivery
in the context of ongoing decentralisation in Albania

Përmbledhje Ekzekutive

Raport

 • Towards better local service delivery in the framework of ongoing decentralisation in Albania

Për të lexuar RAPORTET e plota ju lutem na shkruani në e-mailin më poshtë dhe stafi ynë do jua dërgojë:
strategjiaedecentralizimit@gmail.com

Funksioni i Arsimit Parashkollor

Prezantime Powerpoint

Përmbledhje Ekzekutive

Raport

 • Roli i bashkive dhe pushtetit vendor në arsimin parashkollor - Rekomandime për strategjinë e re të decentralizimit
  Raport paraprak (korrik 2022)

Për të lexuar RAPORTET e plota ju lutem na shkruani në e-mailin më poshtë dhe stafi ynë do jua dërgojë:
strategjiaedecentralizimit@gmail.com

Barazia gjinore

Prezantime Powerpoint

Përmbledhje Ekzekutive

Raport

 • Integrimi gjinor në Strategjinë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore (SNDQV) e re (DRAFT 14 Shtator 2022)

Për të lexuar RAPORTET e plota ju lutem na shkruani në e-mailin më poshtë dhe stafi ynë do jua dërgojë:
strategjiaedecentralizimit@gmail.com

Administrata publike: ndërtimi i kapaciteteve

Prezantime Powerpoint

Përmbledhje Ekzekutive

Raport

 • Hartimi i strategjisë së re ndërsektoriale për decentralizimin dhe qeverisjen vendore - Burimet njerëzore

Për të lexuar RAPORTET e plota ju lutem na shkruani në e-mailin më poshtë dhe stafi ynë do jua dërgojë:
strategjiaedecentralizimit@gmail.com

Funksioni i Mbetjeve Urbane

Prezantime Powerpoint

Përmbledhje Ekzekutive

Raport

 • Decentralization Strategy and Waste Management (Draft Report)

Për të lexuar RAPORTET e plota ju lutem na shkruani në e-mailin më poshtë dhe stafi ynë do jua dërgojë:
strategjiaedecentralizimit@gmail.com

Aktivitete

Strategjia e re për Decentralizimin 2022 – Workshop

Në kuadër të hartimit të Strategjisë së re Kombëtare Ndërsektoriale për Decentralizimin...

Lexo më shumë

Seminar pune për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve

AMVV në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe Projektin Bashki të Forta...

Lexo më shumë

Konferenca e decentralizimit dhe performancës financiare

Në datë 17 qershor Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Ministria e Brendshme, me...

Lexo më shumë

Arkiva e Reformës Administrative Territoriale 2014

Kliko për të shfletuar Arkivën e Dokumentave dhe Aktiviteteve të Reformës Administrative Territoriale 2014-të

Faza e replikimit të Praktikave të Mira 2021-2022

Kliko për të shfletuar Fazën e Replikimit të Praktikave të Mira 2021-2022

Arkiva e Strategjisë së Decentralizimit të Praktikave të Mira 2021-2022

Kliko për të shfletuar Fazën e Replikimit të Praktikave të Mira 2021-2022

Blogu i komunitetit

Në këtë rubrikë do gjeni artikuj drejtuar komunitetit

Çështja e ditës Vlogu i komunitetit për "Bashkëqeverisjen e Mirë"

Në këtë rubrikë do gjeni artikuj drejtuar komunitetit

Kalendari për hartimin Strategjisë së re Kombëtare Ndërsektoriale për Decentralizimin (SKD)

Decentralizimi dhe financat e qeverisjes vendore

Kick off Strategjia e Decentralizimit Preschool

Workshop mbi menaxhimin e mbetjeve